001. lap

postgresql beüzemelés:
root-ként
su postgres
createdb tesztdb
createlang plpgsql testdb
psql
create user pzoli
alter user pzoli with encrypted password 'jelszó';
set client_encoding to 'SQL_ASCII'
/var/lib/pgsql/data/
pg_ident.conf
pg_hba.conf
export PGCLIENTENCODING
psql -l (adatbázisok listája)
BDF - Bitmap Distribution Format
CTEXT - Compond Text Encoding
DPMS - Display Power Management System
FSProtocol - Font Server Protocol
ICCCM - Inter Client Communication Conventions Manual
ICE - Inter Client Exchange
PEX5 - 3D rendering server
PAM - Pluggable Authentication Modules
SMTP - Simple Mail Transferr Protocol (levél küldés)
SNMP - Simple Network Management Protocol
SMB - Server Message Blocks (CIFS)
CIFS - Common Internet File System
POP3 - (levél fogadás)
RX - Remte Execute (X Windeow System Clients from a web browser)
SM - Session Management (Client-Server groups)
XDMP - X Display Management Protocol
XIE - X windows Image Extension (rendering a digital image on any X-capable hardware)
XIM - X Input Method (internationalized text input, localization)
XKB - X Keyboard Extension
XLFD - X Logical Font Description Convertions
XAW - X Athena Widgets (user interface elements for example a scrollbar)
XI - X Input Extension
Xmu - X Miscellaneous Utility library
Xt - X Toolkit Intrinsies

további parancsok

mtab:
/dev/hda2   /     ext3    defaults    1 1
proc      /proc   proc    rw       0 0
sysfs     /sys   sysfs    rw       0 0
tmpfs     /dev/shm tmpfs    rw       0 0
devpts     /dev/pts devpst   rw,mode=0620,gid=5   0 0
/dev/hda1   /win/C  ntfs    ro,noexec,nosuid,nodev,gid=100,umask=0002,nls=utf8 0 0
usbfs     /proc/bus/usb     usbfs     rw   0 0
server1:/var/smb/    /mnt/server1/nfs/var/smb  nfs   rw,noexec,nosuid,nodev,addr=192.168.1.4 0 0
xhost +localhost
kdesu xcdroaster
smbadduser
smbpasswd
insmod lirc_dev lirc_gpid
lircd -n
find /útvonal/ -iname /kifejezés/ -type (d - könyvtár, f - file)
find ./* -exec grep -ld skip 'valami' \{\} \;
find ./* -exec grep -li /kifejezés/ {} \;
find ./*|xargs grep -li /kifejezes/
find . -type d -print0|xargs -0 -r chmod 777
find . -type f -print0|xargs -0 -r chmod 666
df -h
Windows-ban WINS engedélyezése server IP-címe (192.168.1.4)
xcdroaster
required: glib,gtk,libgif,libungif,libz,libpng,gdk-pixbuf
ln -s /usr/bin/cdrecord /usr/local/bin/
ln -s /usr/bin/mkisofs /usr/local/bin/
ln -s /usr/bin/cdda2wav /usr/local/bin/
ln -s /usr/bin/readcd /usr/local/bin/
xcdroaster - beállítások - felhasználó, host beállítás
felhasználót xcdwrite csoportba
cdíró üzembe helyezése:
/etc/init.d/boot.local szerkesztése
modprobe ide-scsi (modul betöltése rendszertöltés közben)
boot opció: hd(x)=ide-scsi
ln /dev/sr(x) /dev/cdrecorder
export CVSROOT=:pserver:pzoli@galsti.rubin.hu:/projects/domino/CVS
cvs login
 • co/update
 • commit
 • logout
Megengedett Intranet címtartomány:
 • 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 • 172.16.0.0 - 172.31.255.255
 • 192.168.0.0 - 192.168.255.255
fstab
/dev/hda2  /   raiserfs   acl,user_xattr   1 1  (dump:1 fsck-ord:1)
/dev/hda1  /win/C  ntfs   ro,users,gid=users,umask=0002,nls=utf8
/dev/hda3  swap   swap   pri=42       0 0
/dev/pts  /dev/pts devpts  mode=0620,gid=5  0 0
proc    /proc   proc   defaults      0 0
usbfs    /proc/bus/usb   usbsf    noauto 0 0
sysfs    /sys        sysfs    noauto 0 0
/dev/cdrecorder    /media/cdrecorder   subfs  noauto,fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocharset=utf8  0 0
server1:/var/smb/   /mnt/server1/nfs/var/smb  nfs defaults,users   0 0
Apache 
html-be ágyazott php scripthez:
httpd.conf szerk:
 • addtype application/x-httpd-php .php
 • addtype application/x-httpd-php .html
 • addDefaultCharset ISO-8859-2
Apache2
/etc/conf.d/apache2-be:
APACHE_OPTS="-D SSL -D PHP4" (PHP5)
/etc/apache2/http.conf szerk.:
 • AddHandler php-script php
 • AddType text/html php
 • (AddHandler php5-script php5)
MySQL (SuSE 8.2)
rcmysql start
(root-ként)
mysqladmin -u root -p password 'valami'
mysqladmin -u root -p create tesztdb
mysql -u root -p tesztdb
Docbook:
softlink 2 deklarációs állományra az sgml root-ba
ln -s /usr/share/sgml/docbook/dssl-stylesheets-1.77/dtds/decls/docbook.dcl /usr/share/sgml/
ln -s /usr/share/sgml/docbook/dssl-stylesheets-1.77/dtds/decls/xml.dcl /usr/share/sgml/
ikonok:
/usr/X11R6/share/icons
Egy felhasználós indítás:
LILO:
indítási paraméter: single
Groub (billentyűparancsok):
e - kernel sor szerkesztő mód
single [enter]
b - töltés indítás
netstat -nl
netstat -ano
nmap -P0 [ip-cím v. gépnév]
hosts.allow (távoli elérés engedélyezése)
http : [host v. ip-cím] : ALLOW
nfs-server : -||- : -||- (kernel nfs)
NFS-hez inets indítás (uhu: nfs-common, nfs-server, portmap indítás)
/etc/resolv.conf DNS szolgáltató adatok
pdflib_php.so extensions_dir-be másolása
php.ini szerkesztése (extension section)
extension=pdflib_php.so
RSA kulcspár importálása
gpg --import --enable-secret-key keyring.gpg
/etc/exports szerkesztése
/var/smb/  *(rw,insecure,all_sqash,sync,no_auth_nlm,no_acl)
mount -o tcp,rw,soft,nolock pii450:/var/smb /mnt/pii450/nfs/var/smb
e2fsck -fy /dev/hdxx
(sérült ext3 fájlrendszerből ext2 csatolhatót készít
boot opció: rootfstype=ext2
ramdisk:
mknod /dev/trd b 2400
insmod trd.o trdsize=50000 (50MB)
journal más device-ra irányítása:
mke2fs -o journal_dev /dev/trd
új fájlrendszer, ami a naplózást máshol intézi:
mke2fs -J device=/dev/trd /dev/hdxx
Root fájlrendszer írhatóként újracsatolása:
mount -o remount,rw /
Kernel verziószám:
uname -a
Keresés man oldalakon:
man -k /kif./
apropos
SuSEfireall2 config könyvtára: /etc/sysconfig/
Samba:
ICMP engedélyezése (ping)
Samba-swat: 901 TCP (web alapű adminisztráció)
smbpasswd -a [user] (felhasználó felvétel)
smbmount //gépnév/megosztás /mnt/könyvtár -o username=jeno,passwd=valami,codepage=cp852,iocharset=iso8859-2,uid=500,gid=500
Tűzfalon engedélyezni:
139 TCP (netbios-ssn)
137,138 UDP (netbios-ns, netbios datagram)
445 TCP (w2k-tól felfelé közvetlen csatlakozás NetBIOS over TCP)
631 TCP (ipp-CUPS)
Cervisia (cvs):
export CVSROOT=/home/cvshome
cd [verziózandó_könyvtár]
cvs import -m "kezdő változat" ver/v1 vendortag releasetag
cd [verziókövető_könyvtár]
cvs co :local:/home/cvshome ver/v1
WinCVS:
Admin/Preferences/General
CVSROOT=pzoli@server1:/root
Auth="passwd" file on the cvs server
User version=standard
ports=2401
Home folder=C:ProjectCVS
USB mass-storage modules:
insmod usb-ohci
mkdir /mnt/sda1
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
Boot ramdisk:
/sbin/mkinitrd
ISO image mount:
mount flopy.iso /mnt/lodev -o loop=/dev/lodev0
File swap:
dd if=/dev/null of=/swapfile bs=1024 count=8192
mkswap /swapfile 8192
sync
swapon /swapfile
fstab szerkesztése
/swapfile none swap sw 0 0
sudo:
/etc/login.defs szerkesztése
SULOG_FILE=/var/log/sulog
/etc/sudoers szerkesztése
pzoli ALL=(ALL) ALL
joe ALL=/usr/bin/su operator (csak operátornak jelentkezhet át)
sshd:
ssh-keygen -t rsa1 -f /etc/ssh/ssh_host_key -N ""
ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key -N ""
ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key -N ""
(jelszó nélküli titkosított kommunikációhoz megfelelő kulcsot kell generálni)
ssh -i [pubkey] "parancs"
scp -i [pubkey] mit hova
NFS:
emerge portmap nfs-utils
rc-update add portmap default
rc-update add nfs default
CVS pserver:
cd $CVSROOT/CVSROOT
htpasswd -c -b passwd pzoli [password]
/etc/xinetd.d/cvspserver
disable=no
socket_type=stream
wait=no
user=root
log_type=FILE =/var/log/cvspserver
protocol=tcp
env=HOME=/var/cvsroot
log_on_failure += USERID
port=2401
server=/usr/bin/cvs
server_args=f --allow-root=/var/cvsroot pserver
cvsd:
emerge cvsd
cvsd-buildroot /var/lib/cvsd
cd /var/lib/cvsd
mkdir root
mkdir -p var/lock
cvs -d /var/lib/cvsd/root init
nano /etc/cvsd/cvsd.conf
Uid cvsd
Gid cvsd
RootJail /var/lib/cvsd
Listen * 2401
Repos /root
cvsd-passwd /var/lib/root [username]
(csak olvasási engedélyel rendelkező felhasználó
touch root/CVSROOT/readers
chown cvsd:cvsd root/CVSROOT/readers
nano root/CVSROOT/readers
guset
anonymous
cd /var/lib
chown -R cvsd:cvsd cvsd
chmod -R 755 cvsd/var
nano cvsd/root/CVSROOT/config
SystemAuth="no"
LockDir=/var/lock/cvsd
rc-update add cvsd default
export CVSROOT=:pserver:pzoli@server1:/root
Debian cvsd:
/etc/cvs-pserver.conf szerkesztése CVS_PSERV_REPOS="/var/lib/cvsd/root:/var/lib/cvsd/..."
MySQL: (root-ként)
mysql mysql (mysql program indítása a mysql adatbázisra) (-u username -p password)
show databases;
select host,user from mysql.user;
delete from user where host='localhost' and user =''; (?)
insert into user (host,user,password) values ('localhost'),'pzoli',password('valami'));
create database phpBB;
grant all privileges on phpBB.* to pzoli@localhost;
flush privileges;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pzoli'@'localhost' IDENTIFIED BY 'valamijelszó' WITH GRANT OPTION;
SuSE 9.2 SBlive Synth:
modprobe emu10k1
usb-ethernet bekapcsolása:
ifup usb-1-2 eth0
(usb-1-2 számozása változó, csatlakoztatástól függ)
Gnome Meeting USB camera:
insmod stv680 (Digikam-hoz ezt nem szabad betölteni)
insmod usbvideo
GnuGK (H.323 Gatekeeper) konferencia kiszolgáló
/etc/gnugk.ini
Tűzfalon engedélyezni: 1719 UDP/TCP
mp3 felvétel készítés:
arecord -d 3600 -t wav -f cd|lame -h -b 128 - - >radio.mp3
ripcd: cdda2wav -D /dev/cdrom -t 16 - |lame - cd4_trac16.mp3
boot cd készítés:
mkisofs -b boot/boot.iso -c boot/boot.catalog -o bootcd.iso
cdrecord dev:0,0,0 bootcd.iso
Document forwarding
sqlplus -S >tmp <<EOF
ppamgr/passwd@ppat1
set feed off;
set serveroutput on;
declare w number
begin
select count(*) into w from notes;
dbms_output.put_line(w);
end;
/
EOF
job-kezelés:
fg %1 - előtérbe a háttérbe futó 1-es job-ot
bg %1 - háttérbe az elaltatott (ctrl+z) 1-es job-ot
kill %1 - 1-es job-kilövés
jobs - listázza a job-okat
nohup parancs & - feladat háttérbe futtatása, szülő processz megszünése után is fut.
ps faux - process azonosító, futó parancsok paraméterekkel együtt
wait - process furásának végére vár
You letöltések:
/var/lib/YaST2/you/mnt
frissítés helyi szerverről:
- http kiszolgáló
- host: 192.168.1.64
- path: ~/pzoli/mnt
Quanta docroot (php és html dokumentáció ide)
SuSE: /opt/kde3/share/apps/quanta/doc
UHU: /usr/share/apps/quante/doc
Fedora up2date:
/etc/yum.conf
/etc/sysconfig/rhm/sources
/var/log/yum.log
/var/cache/yum
/var/spool/up2date
gpg distro file check:
gpg --import letoltott_publikus_kulcs.asc
 vagy
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys pubkeyID (gentoo:17072058)
gpg --verify distsign.asc downloaded.iso
pgp.mit.edu - keresés (0x17072058)
php -m (modulok listája)
Damnsmall linux:
Boot from cd: dsl nodhcp
Flixbox -> Apps/Tools/Install to USB Pendrive
MyDSL CD:
Boot from cd: dsl toram
mplayer:
/usr/lib/win32/ (win32 codecs)
libdvdcss (titkosított dvd dekódolásra)
access - fájl elérhetőségi teszt (test)
ac - szövegszerk
apropos - keresés kézikönyvekben
arch - gép architektúrájának kiírása
at, atrun, batch, atq, atrm - időzített futtatással kapcsolatos parancsok
awk - szövegfeldolgozó, sorfeldolgozó makronyelv
basename - útvonal nélküli fájlnév
bc - lebegőpontos kalkulátor
cat - fájlok összefűzése és kiiratása stdout-ra
chattr - ext2 filerendszeren megváltoztatja a file speciális attribútumait
chgrp - fájl csoport-tulajdonos változtatás
chown - fájl tulajdonos változtatás
chroot - megváltoztatja a gyökérkönyvtárat és végrehajt benne egy programot
chsh - bejelentkezési parancsértelmező átállítása
chvt - aktuális virtuális terminál változtatása (alt+[f1..f12])
cksum - ellenőrző összeg kezelés (CRC ciklikus redundancia ellenőrzés)
clear - terminál képernyő törlése
clock - felhasznált processzidő meghatározása
colrm - fájlból oszlopokat távolít el
cp - file másolás (-r könyvtárakat is)
cpio - fájlok másolása archivumba/ból
ctrlaltdel - beállított billentyűkombináció program futtatása
cut - fájlok sorainak részeit írja ki (-d delimiter)
date - rendszeridő kezelés
dc - tetszőleges pontosságú számológép
dd - másolás közbeni file konverzió (if=/dev/cdrom of=outfile.iso)
df - szabad lemezterület megállapítása
dialog - párbeszéddoboz megjelenítése shell scriptben
du - lemezhasználtság megállapítása (-hs human-sum)
dumpkeys - billentyűzet megfeleltetési táblázat kiiratása
echo - kiír egy szöveget az stdout-ra
head - fájl első N sorának kiírása az stdout-ra
tail - első N sor kiírása (-n +4 :kiírás a 4. sortól)
wc - szavak száma (a -l kapcsolóval sorok száma)
grep:
-E extended regexp (egrep)
-o csak az illeszkedést írja ki
-v amire NEM illeszkedik a kif.
-l csak a filenevet írja ki, ha kif. illeszkedik.
-i kis/nagybetű érzéketlen
-L csak filenevet ír ki, amiben NINCS illeszkedés
cat booked_out.xml|tr -d '\n'|egrep -o "UNIT[[:spaces:]]*id=\"$LID\"[^>]*"
cat OMSZ|grep -E '(megye:Pest)|(cityname:Budapest)'|wc -l
regexp:
. - bármely karakter
[a-zA-Z0-9] - karakterhalmaz
[^>] - nem illeszkedik a > karakterre
\(regexp\) - alkifejezés
\1 - \9 - visszahivatkozás
^ - sorkezdés
$ - sorvég
? - 0 vagy 1 előfordulás

* - 0 vagy több előfordulás

+ - 1 vagy több előfordulás
| - vagy
{min[,max]) - ismétlések száma
\n - újsor
\r - kocsivissza
\t - tab
\G
\d - számjegy
\D - nem számjegy
\s - elválasztó karakter (whitespace)
\S - nem whitespace
\w - bármely szóban előforduló karakter
\W - bármely szóban elő nem forduló karakter
\b \B
\A
\z \Z
\xnn - hexa kód
szelektív fájlcsomagolás:
find . -name '*.jpg' -o -name '*.gif'|xargs tar -czvf o.tgz
firefox könyvjelzők ellenőrzése
wget --spider --force-html -i bookmarks.html
weblap tükrözése:
wget -x -nH -r -k -p -g on http://www.mondoka.hu/konyvtarak
-x könyvtár szerkezet leképezése
-nH URL könyvtár mellőzése
-r rekurzív
-k html hivatkozásokat lokálisra konvertálja
-p minden beépített vagy megjelenítéshez szükséges file
-g *.html
modules-updatee force (/etc/modprobe.defs újragenerálása)
iconv -f iso-8859-2 -t utf-8 index.html>index.html.utf8 

Profile újratöltése:

source /etc/profile